y ban nhân dân huyện Đà Bắc đã xây dựng Đề án phát triển du lịch huyện Đà Bắc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Với mục tiêu nhằm cụ thể hóa các định hướng Quy hoạch phát triển du lịch đưa Đà Bắc trở thành một điểm du lịch hấp dẫn của tỉnh, góp phần tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập của cộng đồng dân cư, chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương, tạo nguồn thu và tăng thu cho ngân sách nhà nước. Làm cơ sở lập các quy hoạch chi tiết xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng các khu chức năng khác để phát triển du lịch huyện. Tạo điều điện thuận lợi cho công tác quản lý, khai thác và bảo vệ tài nguyên, cảnh quan môi trường, quỹ đất… đảm bảo phát triển du lịch bền vững…

Theo đó, Đề án đã đánh giá, phân tích, định hướng, đưa ra các giải pháp tổ chức thực hiện Đề án cụ thể như sau:

1. Phần I: Đánh gia tiềm năng và hiện trạng phát triẻn du lịch huyện Đà Bắc.

2. Phần II: Định hướng phát triển du lịch huyện Đà Bắc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

3. Phần III: Giải pháp và tổ chức thực hiện Đề án.

4. Phần IV: Kết luận và kiến nghị

5. Phần V: Các văn bản và phụ lục

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Đà Bắc trân trọng giới thiệu toàn văn Đề án phát triển Du lịch huyện Đà Bắc năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Thông tin xem trên Website http://dabac.hoabinh.gov.vn/.

Xem chi tiết tại: https://bom.to/iZN2BTq

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Đà Bắc